Загальні збори акціонерів (ЗЗА)

З якою періодичністю акціонерне товариство повинно скликання загальні збори акціонерів (ЗЗА)?

Не рідше одного разу на рік — відповідно до п.2 ст.32 Закону “Про акціонерні товариства”, акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори акціонерів (ЗЗА) — річні загальні збори.

В які строки необхідно проводити річні загальні збори?

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Які питання необхідно включати до порядку денного річних загальних зборів?

 • обрання лічильної комісії;
 • затвердження річного звіту товариства;
 • розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 • прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради (для ПАТ — щороку, для ПрАТ — не рідше одного разу на три роки);
 • обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (для ПАТ — щороку, для ПрАТ — не рідше одного разу на три роки);
 • затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради АТ (щороку, тільки для ПАТ);
 • вирішення питання про доцільність внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу (щороку, тільки для ПАТ).

Загальний порядок скликання загальних зборів акціонерів

Які ще види зборів існують?

 1. Позачергові загальні збори акціонерів — Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. На їх розгляд можуть виноситися будь-які питання діяльності акціонерного товариства. Позачергові загальні збори акціонерного товариства можуть скликаються наглядовою радою або виконавчим органом:
  • з власної ініціативи;
  • на вимогу виконавчого органу — в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  • на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
  • на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
  • в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
 2. Позачергові загальні збори акціонерів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів — якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада або виконавчий орган при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону “Про акціонерні товариства”.
 3. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитуванняння).
 4. Загальні збори товариства, що складається з однієї особи — до таких товариств не застосовується загальний порядок скликання зборів. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення).

Як замовити послугу супроводження загальних зборів?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення