Особлива інформація емітента

Ким повинна бути розкрита особлива інформація емітента?

Емітенти цінних паперів, в тому числі всі акціонерні товариства (окрім приватних АТ, 100% акцій якого прямо або опосередковано належать 1-й особі); емітенти облігацій підприємств, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі. Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати особливу інформацію.

Види особливої інформації

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;

4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб емітента;

8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

14) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;

19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;

21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;

22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів;

24) зміну типу акціонерного товариства;

25) зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства;

26) зміни адреси власного веб-сайту емітента;

27) інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

 Особливості  розкриття інформації різними суб’єктами

Публічні АТ та банки зобов’язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку вище,  крім пункту 25.

Приватні АТ зобов’язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено вище, крім пунктів 3, 9, 10, 16-18, 20 та 23.

Емітент, який не є АТ та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено вище, крім пунктів 2, 3, 5, 8-10, 16-21, 23-25.

Емітент, який не є АТ та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати особливу інформацію.

Які види особливої інформації найчастіше виникають у акціонерного товариства?

 • прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 • зміну складу посадових осіб емітента, зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розміо пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Строки розкриття особливої інформації

На власному веб-сайті — якнайшвидше:

 • емітентами, ЦП яких не допущені до торгів на ФБ,- не пізніше 10:00 2-го робочого дня після дати вчинення дії;
 • емітентами, ЦП яких допущені до торгів на ФБ,- не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;
 • у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР stockmarket.gov.ua*до кінця доби 2-го робочого дня після дати вчинення дії;
 • подання до НКЦПФР — протягом 5-ти робочих днів після дати вчинення дії.

Порядок розкриття особливої інформації

 1. Отримання від емітента інформації про відповідні зміни та приведення її у відповідність до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
 2. Формування в спеціальному програмному продукті звіту у необхідному форматі (word, pdf, xml).
 3. Розміщення звіту на власному веб-сайті емітента, обов’язково із накладенням кваліфікованого ЕЦП уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
 4. Отримання інформації про дату та веб-сайт, де розміщено звіт та внесення відомостей до титульного аркушу.
 5. Розміщення сформованого звіту в форматі xml в загальнодоступній базі даних НКЦПФР gov.ua*.
 6. Внесення відомостей про дату реєстрації емітентом електронного документа та вихідний реєстраційний номер електронного документа до титульного аркушу.
 7. Подання звіту у форматі xml  до НКЦПФР  через “Особистий кабінет” АРІФРУ на smida.gov.ua  із накладенням кваліфікованого ЕЦП уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печатки емітент

не застосовується до Приватних АТ, щодо ЦП якого не здійснювалася публічна пропозиція.

Вартість підготовки та розкриття особливої інформації

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття особливої інформації для Вас за 900 грн. незалежно від виду та обсягу інформації .

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення: особлива інформація емітента