Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»

04 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Метою прийняття Закону є підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах шляхом:

— удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

— запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

— запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера — власника 95% акцій товариства – так званий механізм «squeeze-out»;

— запровадження механізму обов’язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 % простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій – так званий механізм «sell-out».

В частині запровадження відповідних процедур squeeze-out та sell-out для акціонерних товариств:

  • Стаття 65 Закону України «Про акціонерні товариства» викладається в новій редакції з метою удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакета акцій.
  • Закон України «Про акціонерні товариства» допевнюється новими статтями

—  651 «Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій»,

— 652 «Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій»,

— 653 «Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства акцій на вимогу акціонерів»,

— 654 «Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій або пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків акцій товариства» та

— 655 «Особливості придбання контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій в приватних акціонерних товариствах».

  • Цивільний кодекс України доповнюється новими статтями щодо започаткування механізму банківського рахунка умовного зберігання (ескроу), який надасть можливість удосконалення здійснення розрахунків за придбані акції. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), наприклад обов’язкового продажу акцій.
  • В Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» вносяться зміни з метою надання НКЦПФР права здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог щодо спеціальних процедур, встановлених статтям 65-653Закону України «Про акціонерні товариства», та права застосування заходів впливу до учасників, які не виконують зазначене.
  • Вносяться зміни до статей 39-42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо необхідності розкриття інформації про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, про набуття особою пакету акцій у розмірі 50 і більше відсотків або 75 і більше відсотків або 95 і більше відсотків акцій товариства, а також інформації про таких власників акцій.
  • У зв’язку із зазначеними змінами Закон України «Про акціонерні товариства» доповнюється новими поняттями, як:

-домінуючий контрольний пакет акцій — пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

— значний контрольний пакет акцій — пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства»;

— опосередковане набуття права власності — набуття права власності, що настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства, та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб, та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства, та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб;

— особи, що діють спільно, — фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі договору між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети.

  • Окрім вищезазначеного, Закон вносить велику кількість змін до багатьох законодавчих актів щодо спрощення діяльності акціонерних товариств після зміни типу з публічного на приватний в частині внесення змін до ліцензій, державних реєстрів, кадастрів, тощо. Наприклад, в Законі України «Про Державний земельний кадастр» відтепер вказано, що зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, а в Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»доповнюється нормою, що зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.

 

  • Також безпосередньо в прикінцевих та перехідних положеннях вказано, що Зміна найменування юридичної особи у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів тощо), та до інших документів, що згідно із законодавством не є дозвільними, але які мають бути в юридичної особи і в яких зазначається найменування юридичної особи, якій видані та/або якою створені, та/або для якої затверджені (погоджені) органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, та/або уповноваженими установами/організаціями такі документи (проектна документація на будівництво, вихідні дані (містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування), технологічні інструкції, технології, проекти зон санітарної охорони, зони санітарної охорони, паспорти, свідоцтва, декларації, акти, атестати, протоколи, посвідчення, ліміти, висновки, норми, нормативи, звіти, плани, журнали, довідки, щоденники, талони, настанови, програми, графіки, повідомлення, схеми, книги обліку, правила, проекти, карти, картки, реєстраційні картки, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції тощо).

Оставьте комментарий