Трансформація за МСФЗ

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО,МСФЗ) в порядку, встановленому НКЦПФР.

Що являє собою трансформація фінансової звітності?

Трансформація фінансової звітності – це процес складання звітності відповідно до МСФЗ, шляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої за правилами П(с)БО.

Хто повинен складати фінансову звітність за міжнародними стандартами?

1) публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, повинні складати фінансову та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, інші підприємства самостійно приймають рішення про застосування МСФЗ;
2) про складання фінансової звітності за МСФЗ підприємство повинне проінформувати органи статистики;
3) публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях

Методи підготовки звітності за МСФЗ:

  1. Ведення паралельного обліку (конверсія) та складання звітності на основі його даних.
  2. Коригування (трансформація) звітності, складеної за П(С)БО

Вибір способу підготовки звітності за МСФЗ залежить від цілей її подальшого використання, необхідної періодичності складання, кваліфікації фахівців, тимчасових і фінансових витрат. Оскільки ведення паралельного обліку передбачає значні витрати, більшість компаній все ж таки віддають перевагу на користь методу трансформації.

Етапи трансформації

Описание

Як замовити послугу трансформації за МСФЗ?

Зателефонувати в Емісію:

Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення