Реорганізація (перетворення) акціонерного товариства

Що таке реорганізація (перетворення) акціонерного товариства?

Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам — правонаступникам. Припинення здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Найбільш затребуваний на сьогоднішній день спосіб припинення — це реорганізація (перетворення) акціонерного товариства.

Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству — правонаступнику згідно з передавальним актом.

В яку організаційно-правову форму може реогранізуватися (перетворитися) акціонерне товариство?

 • в ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю (якщо кількість акціонерів не перевищує 100 осіб);
 • в ТДВ — товариство з додатковою відповідальністю;
 • в інші види господарських товариств;
 • у виробничий кооператив.

Загальний порядок реорганізації (перетворення) акціонерного товариства

Реорганізація (перетворення) акціонерного товариства

Зупинка обігу акцій та скасування реєстрації випусків акцій

На сьогоднішній день неможливо здійснити реорганізацію не забезпечивши зупинку обігу акцій і, в подальшому, скасування випусків акцій.

Для зупинки обігу акцій необхідно подати пакет документів протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства.

Для скасування реєстрації випуску акцій необхідно подати пакет документів протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акта.

Склад пакетів зазначених вище документів та строки визначені Порядком скасування реєстрації випусків акцій, затвердженим Рішенням НКЦПФР 23.04.2013 № 737

На що необхідно звернути увагу

 • Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється;
 • Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
 • Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 • Кожний акціонер — власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
 • Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив, після прийняття відповідного рішення загальних зборів, може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів (акції яких не були викуплені) стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства — правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства — правонаступника.
 • Установчі документи ТОВ або ТДВ — правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеними рішенням загальних зборів акціонерного товариства, що перетворюється.
 • Для зупинки обігу цінних паперів та скасування реєстрації випусків цінних паперів документи подаються до Центрального апарату НКЦПФР. Незалежно від того, ким були видані свідоцтва про реєстрацію випусків цінних паперів.

Інші види припинення та виділ

Злиття — виникнення нового АТ — правонаступника з передачею йому всього майна, всіх прав та обов’язків двох або більше АТ одночасно з їх припиненням.

Поділ — припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов’язків двом чи більше новим акціонерним товариствам — правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Приєднання — припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству — правонаступнику.

Виділ — створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

Вартість послуги «Реорганізація (перетворення) акціонерного товариства»

Компанія «Емісія» пропонує супроводження процесу перетворення (реорганізації) “під ключ” за ціною від 40 000 грн.

Вартість реалізації процедури припинення іншими способами визначається виходячи із вихідних умов та потреб замовника.

Як замовити супроводження реорганізації (перетворення) АТ або інший спосіб припинення

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення