Депозитарна установа

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ»

ТОВ “ФК “ЕМІСІЯ” — депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України”, Положення про провадження депозитарної діяльності, інших норм діючого законодавства, внутрішніх документів Депозитарної установи та на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Послуги, що надаються емітентам депозитарною установою ТОВ “ФК “ЕМІСІЯ”:

Депозитарна установа ТОВ «ФК «ЕМІСІЯ» пропонує повний комплекс депозитаних послуг емітентам з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а саме:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента;
 • Переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи;
 • Обслуговування корпоративних операцій емітента;
 • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору, в тому числі повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним договору;
 • Забезпечення здійснення
 •  виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Надання реєстрів (переліків) власників іменних цінних паперів (повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проведення загальних зборів, для отримання інформації про власників значних пакетів акцій та інші випадки передбачені законодавством);
 • Підготовка та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

Послуги, що надаються  фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) депозитарною установою ТОВ “ФК “ЕМІСІЯ”:

Послуги, що надаються фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) з обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами на підставі договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах:

 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;
 • Відкриття/ закриття рахунку у цінних паперах;
 • Внесення змін до рахунку у цінних паперах;
 • Обслуговування облікових операцій по рахунку клієнта;
 • Блокування/розблокування цінних паперів;
 • Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками корпоративних операцій емітента;
 • Інформаційне обслуговування депонентів, а саме видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • Посвідчення довіреностей від фізичних осіб — депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • Забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
 • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства на підставі відповідного договору, в т. ч. надання реєстру (переліку) власників цінних паперів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, як уповноваженої особа на надання реєстру (переліку) відповідно до діючого законавства;
 • Послуги щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерів на підставі відповідного договору.

Переваги співпраці із Депозитарною установою ТОВ «ФК «ЕМІСІЯ»:

 • бездоганна репутація, професіоналізм, знання та досвід;
 • сумлінне виконання норм чинного законодавства, дотримання пруденційних норм;
 • швидке та висококваліфіковане обслуговування ;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта, який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби;
 • повна конфіденційність;
 • лояльна та гнучка тарифна політика на депозитарні послуги.

Вартість послуг з депозитарного обслуговування

Тарифи депозитарної установи на основні послуги Емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунків у ЦП та зарахування ЦП на рахунки власників у Депозитарній установі До 100 рах. — 20 грн.; від 101 до 500 рах. — 15 грн; від 501 до 2000 рах. — 13 грн; більше 2000 рах. — 10 грн.
2 Списання ЦП з рахунків власників у випадку зміни Депозитарної установи та закриття відповідних рахунків у ЦП 50 000 грн.

(незалежно від кількості рахунків)

3 Переказ ЦП власника на рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі, в разі його особистого звернення (без укладання договору) 100 грн. + Д
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП 900 грн./місяць
5 Внесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 нмдг) 50 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

 

Тарифи депозитарної установи на основні послуги юридичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП. Закриття рахунку/рахунків у ЦП. 200 грн. + Д
2 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д
3 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Д + 0,002% від номінальної вартості ЦП, але не менше 450 грн/місяць
4 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 150 грн. + Д
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 150 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 200 грн., а у разі зміни депозитарної установи 500 грн.

*Д — Тариф депозитарію Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

 

Тарифи депозитарної установи на основні послуги фізичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д
2 Закриття рахунку/рахунків у ЦП 0 грн. + Д
3 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 0 грн./100 грн. у разі першого звернення, коли рахунок було відкрито за розпорядженням емітента
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Якщо номінальна вартість пакету ЦП < 500 грн. та % від СК < 5% — Безкоштовно;
Якщо номінальна вартість пакету ЦП > 500 грн. та % від СК < 5% — 30 грн.;
Незалежно від номінальної вартості пакету ЦП:
• якщо % від СК > 5% — 50 грн.;
• якщо % від СК > 50% — 100 грн.
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 50 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 100 грн., а у разі зміни депозитарної установи 200 грн.
7 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 30 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

 

Тарифи депозитарної установи на надання реєстру емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів в паперовому вигляді 500 грн./примірник
2 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів/інформаційної довідки в електронному вигляді на СD-диску 250 грн./примірник
3 Надання інформаційної довідки, що потребує формування реєстру власників іменних цінних папері, у паперовому вигляді. 200 грн./примірник

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

 

Більш детально з повним переліком тарифів Депозитарної установи можливо ознайомитися за посиланням.

Послуги з надання реєстру

Компанія «Емісія» пропонує емітентам послуги з надання реєстрів власників іменних цінних паперів.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему» Депозитарна установа на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів має право надавати послуги емітенту цінних паперів. Депозитарна установа має право засвідчувати паперову форму реєстру.Депозитарна установа Емісія - надання реєстрів власників цінних паперів

Як замовити послуги депозитарної установи?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення