Особлива інформація емітента

Ким повинна бути розкрита особлива інформація емітента?

Емітенти цінних паперів, в тому числі всі акціонерні товариства та емітенти облігацій підприємств. Особлива інформація не розкривається емітентами державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами, а також емітентами облігацій місцевих позик.

Види особливої інформації

 • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;
 • прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);
 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
 • рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
 • про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 • прийняття рішення про виплату дивідендів;
 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
 • зміна типу акціонерного товариства.

Які види особливої інформації найчастіше виникають у акціонерного товариства?

 • прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (для емітентів - акціонерних товариств);
 • зміна типу акціонерного товариства (для емітентів - акціонерних товариств).

Строки розкриття особливої інформації

 • у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - особлива інформація повинна бути розкрита протягом 1 робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
 • в офіційному друкованому виданні - протягом 5 робочих днів після дати вчинення дії;
 • на сторінці в мережі Інтернет - протягом 5 робочих днів після дати вчинення дії;
 • подання до Комісії - протягом 7 робочих днів після дати вчинення дії.

Порядок розкриття особливої інформації

 1. Отримання від емітента інформації про відповідні зміни та приведення її у відповідність до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
 2. Формування в спеціальному програмному продукті звіту в форматі xml.
 3. Розміщення сформованого звіту в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.
 4. Формування додатку для опублікування в офіційному друкованому виданні та направлення його у редакцію.
 5. Отримання інформації про дату розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії, номер та дату видання, дозаповнення титульного аркушу звіту.
 6. Розміщення звіту на власній веб-сторінці емітента.
 7. Внесення відомостей про дату розміщення на власній веб-сторінці до титульного аркушу.
 8. Подання особливої інформації в НКЦПФР через спеціалізоване програмне забезпечення з накладенням електронних цифрових підписів і печаток.

Вартість підготовки та розкриття особливої інформації

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття особливої інформації для Вас за 550 грн. незалежно від виду та обсягу інформації .

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення: особлива інформація емітента