Особлива інформація емітента

Ким повинна бути розкрита особлива інформація емітента?

Емітенти цінних паперів, в тому числі всі акціонерні товариства; емітенти облігацій підприємств, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі. Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати особливу інформацію.

Види особливої інформації

 1. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 2. прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
 3. наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
 4. факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;
 5. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 6. осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 7. зміну складу посадових осіб емітента;
 8. зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 9. зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 10. зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 11. рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 12. рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 13. порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
 14. порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 15. рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
 16. повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
 17. зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;
 18. кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;
 19. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;
 20. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;
 21. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

 Особливості  розкриття інформації різними суб’єктами

Приватне акціонерне товариство не зобов’язано розкривати інформацію відповідно до пунктів 3, 9, 10, 16-18 та 20.

Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до пунктів 2, 3, 5, 8-10, 16-21.

Які види особливої інформації найчастіше виникають у акціонерного товариства?

 • прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 • зміну складу посадових осіб емітента.

Строки розкриття особливої інформації

 • у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — особлива інформація повинна бути розкрита протягом 1 робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
 • в офіційному друкованому виданні — протягом 5 робочих днів після дати вчинення дії;
 • на сторінці в мережі Інтернет — протягом 5 робочих днів після дати вчинення дії;
 • подання до Комісії — протягом 7 робочих днів після дати вчинення дії.

Порядок розкриття особливої інформації

 1. Отримання від емітента інформації про відповідні зміни та приведення її у відповідність до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
 2. Формування в спеціальному програмному продукті звіту в форматі xml.
 3. Розміщення сформованого звіту в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.
 4. Формування додатку для опублікування в офіційному друкованому виданні та направлення його у редакцію.
 5. Отримання інформації про дату розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії, номер та дату видання, дозаповнення титульного аркушу звіту.
 6. Розміщення звіту на власній веб-сторінці емітента.
 7. Внесення відомостей про дату розміщення на власній веб-сторінці до титульного аркушу.
 8. Подання особливої інформації в НКЦПФР через спеціалізоване програмне забезпечення з накладенням електронних цифрових підписів і печаток.

Вартість підготовки та розкриття особливої інформації

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття особливої інформації для Вас за 900 грн. незалежно від виду та обсягу інформації .

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення: особлива інформація емітента